2023.09.18

#Website

เหตุผลที่ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
“ความยั่งยืน” บนเว็บไซต์

ในระยะหลังนี้ บริษัทที่คำนึงถึงเรื่องที่ว่า “ต้องการสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวกับความยั่งยืน” เมื่อปรับปรุงเว็บไซต์มีเพิ่มมากขึ้น

การสื่อสารว่าบริษัทนั้นมีการจัดการกับปัญหาทางสังคมอย่างไรบ้างได้กลายเป็นประเด็นสำคัญสำหรับหลายๆบริษัทไปแล้ว

มีเหตุผลหลายอย่างที่จะรวมเนื้อหาเกี่ยวกับความยั่งยืนไว้บนเว็บไซต์ เราจึงอยากอธิบายเหตุผลหลายๆข้อถึงความสำคัญของเรื่องนี้

ความยั่งยืนคืออะไรกันนะ?

ความยั่งยืน (Sustainability) เป็นคำที่รวมคำว่า “sustain” (รักษา, ทำให้คงอยู่) และ “-bility” (ความสามารถ) พอรวมกันแล้วจะแสดงความหมายได้ว่า “ความสามารถในการดำรงอยู่อย่างยั่งยืน”

เดิมคำนี้ใช้แสดงแนวคิดว่า สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาไม่ขัดแย้งกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้ และควรคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการพัฒนา เมื่อเข้าสู่ปี 1990 หลักการของความยั่งยืนเริ่มถูกรวมเข้ากับข้อตกลงระหว่างประเทศ ทำให้มีภาพจำที่หลักการความยั่งยืนค่อยๆแพร่หลายในหมู่คนทั่วไป

ปัจจุบัน มีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่า “ความสามารถที่ทำให้โลกยั่งยืนจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ” แต่ละประเทศ ภูมิภาคและบริษัทต่างๆทั่วโลกไม่ได้แสวงหาเพียงแค่ผลกำไรหรือความสะดวกสบายในตอนนี้เท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังที่จะสร้างสังคมที่เติบโตในระยะกลางถึงระยะยาวต่อไปด้วย

ในอีกทางหนึ่งก็มีคำว่า CSR (Corporate Social Responsibility)  ทั้งสองคำนี้เป็นแนวทางเพื่อให้บริษัทหรือองค์กรได้บรรลุความรับผิดชอบทางสังคม แต่ละแนวทางมุ่งเน้นไปในด้านที่แตกต่างกัน

จุดประสงค์หลักของความยั่งยืนตามที่กล่าวมาคือ เพื่อให้บริษัทและองค์กรต่างๆแสวงหากำไรจาก 3 ปัจจัยทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และทำให้ความยั่งยืนเกิดขึ้นได้ในระยะยาว นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มมูลค่าองค์กรและช่วยบริหารความเสี่ยง

ในทางกลับกันจุดประสงค์หลักของ CSR คือเพื่อให้บริษัทต่างๆ แก้ไขปัญหาทางสังคมและบรรลุความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม CSR ยังมีส่วนช่วยพัฒนาชื่อเสียงของบริษัทและสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมอีกด้วย

ความยั่งยืน คือการแสวงหาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทหรือองค์กร ในขณะที่ CSR คือ ความพยายามส่วนบุคคลในการบรรลุความรับผิดชอบทางสังคมที่เฉพาะเจาะจง แต่แนวคิดเหล่านี้มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน บางครั้ง CSR ก็สามารถนำมารวมเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลธุรกิจที่มีความยั่งยืนได้ บริษัทสามารถตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุทั้งคุณค่าทางสังคมและความสำเร็จทางธุรกิจได้โดยการผสมทั้งสองแนวทางเข้าด้วยกัน

ความยั่งยืนและ SDGs

คำว่า “SDGs” เป็นคำที่มักเห็นคู่กับความยั่งยืน

SDGs (Sustainable Development Goals) ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”  ได้ถูกใช้ในการประชุมสุดยอดสหประชาชาติในปี 2015 เป็นคำที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นว่าเป็นกรอบการทำงานที่เข้าใจง่ายในการตั้งเป้าสู่ความยั่งยืน แม้แต่ในญี่ปุ่นเองก็ได้นำเป้าหมายหลายอย่างใน SDGs มาเป็นเป็นความยั่งยืนขององค์กรเองโดยเฉพาะในบริษัทใหญ่ๆ

What is the SDGs? : จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการต่างประเทศ

SDGs ประกอบด้วยเป้าหมาย 17 ประการ และภายในหนึ่งเป้าหมาย จะประกอบด้วยเป้าหมายย่อย 169 ข้อ โดยจะนำมาใช้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อให้ทุกประเทศดำเนินการ

เป็นความคิดที่ดีที่จะนำ SDGs ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เป้าหมายที่เข้าใจได้ง่ายมารวมไว้ในหน้าเว็บไซต์ด้วยเพื่อทำให้เกิดความยั่งยืน

จุดประสงค์ในการลงเนื้อหาด้านความยั่งยืนบนเว็บไซต์

การลงเนื้อหาด้านความยั่งยืนบนเว็บไซต์ ได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการที่บริษัทและองค์กรจะบรรลุความรับผิดชอบทางสังคม เพิ่มความโปร่งใส และช่วยส่งเสริมแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่มีความยั่งยืน

คงจะพูดได้ว่าความยั่งยืนจะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในอนาคต และการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนจะส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทและองค์กร

ส่งเสริมการตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืน

บริษัทและองค์กรสามารถเน้นย้ำถึงความสำคัญของความยั่งยืนและเพิ่มความตระหนักรู้ให้ผู้คนทั่วไป ด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืนบนเว็บไซต์ ยิ่งไปกว่านั้นก็จะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมและการบริโภคที่ยั่งยืน ความสนใจในเรื่องความยั่งยืนก็จะเพิ่มมากขึ้น

เพิ่มความรับผิดชอบและความโปร่งใส

บริษัทและองค์กรต่างๆ แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการลงเนื้อหาด้านความยั่งยืนบนเว็บไซต์ ในช่วงหลายปีมานี้ การเพิ่มความโปร่งใสเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในการสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคและผู้ถือผลประโยชน์ นอกจากนี้สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทได้ด้วยการดำเนินการและเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับความยั่งยืน

ความยั่งยืนที่เป็นการสร้างแบรนด์ให้กับทั้งภายในและภายนอกบริษัท

การเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวกับความยั่งยืนเป็นวิธีที่ช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านกลยุทธ์การตลาดของบริษัทและแบรนด์ ในขณะที่ความต้องการสินค้าและบริการที่มีความยั่งยืนกำลังเพิ่มสูงขึ้น การมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนก็จะช่วยดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่และรักษากลุ่มลูกค้าที่มีอยู่แล้วได้

การโพสต์เนื้อหาด้านความยั่งยืนบนเว็บไซต์ สามารถสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทที่มีปรัชญาที่สอดคล้องกับยุคสมัยได้

องค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวกับความยั่งยืนบนเว็บไซต์

แล้วองค์ประกอบแบบไหนที่จำเป็นสำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวกับความยั่งยืน?
องค์ประกอบที่ลงในเว็บไซต์จะแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท แต่อยากจะยกองค์ประกอบบางอย่างมาให้อ่านกันดู

สารจากผู้บริหาร

การสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทหรือองค์กรที่มีต่อความยั่งยืนอย่างชัดเจนจากผู้บริหารระดับสูง การที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรแสดงออกถึงเป้าหมายและค่านิยมในการจัดการเรื่องความยั่งยืน จะสามารถสร้างความประทับใจอย่างแรงกล้าได้ว่าบริษัทกำลังทุ่มเทกับกิจกรรมด้านความยั่งยืน

ความสำเร็จและความก้าวหน้าด้านความยั่งยืน

การใช้ข้อมูลหรือแผนภูมิแสดงถึงความสำเร็จและความคืบหน้าของการจัดการที่ผ่านมา รวมถึงการแชร์เรื่องราวความสำเร็จ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดขยะ การใช้พลังงานหมุนเวียน เป็นต้น

การแนะนำสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการที่มีความยั่งยืน และอธิบายให้เห็นถึงข้อดีหรือคุณสมบัติพิเศษของสิ่งเหล่านั้น รวมถึงการลงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการรับรองสีเขียวและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

การอธิบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และอธิบายวิธีลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มีน้อยมากที่สุด โดยมุ่งเน้นไปที่ด้านต่างๆ เช่น การใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ การจัดการขยะ และการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและผลกระทบทางสังคม

รายงานเกี่ยวกับการอุทิศให้กับโครงการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน นำเสนอตัวชี้วัดและกรณีศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบทางสังคม

รายงานความยั่งยืน

แสดงลิงก์ที่ไปยังรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนประจำปี และให้ข้อมูลเพิ่มเติม การรายงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะเพิ่มความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือมากขึ้นได้

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

การลงข้อมูลสำหรับติดต่อ เพื่อรับคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความยั่งยืน จะช่วยส่งเสริมผลตอบรับและโต้ตอบการสนทนากัน

ตัวอย่างอ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

ตัวอย่างที่บริษัทของเราได้จัดทำ : เว็บไซต์บริษัท Nihon Dengyo Kosaku Co., Ltd

นำเสนอข้อมูลที่ละเอียดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาลในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อมูลสรุป ไฟล์ PDF และแผนภูมิเชิงโต้ตอบ การตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลายจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ได้มาก

ตัวอย่างที่บริษัทของเราได้จัดทำ : เว็บไซต์บริษัท Nihon Dengyo Kosaku Co., Ltd

แนวโน้มเรื่องความยั่งยืนในประเทศไทย

ท่ามกลางความสนใจในเรื่องของปัญหาความเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศทั่วโลกที่สูงมากขึ้น ในประเทศไทยเองก็มีการเคลื่อนไหวที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง SDGs, ความยั่งยืน, ความเป็นกลางทางคาร์บอน และ ESG ขององค์กร (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) อย่างแพร่หลายขึ้นเรื่อยๆ

รัฐบาลไทยตั้งเป้าหมายในเรื่อง “ความเป็นกลางคาร์บอน” ด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือศูนย์ภายในปี 2050 บริษัทระดับโลกที่ดำเนินกิจการในไทยแต่ละประเทศ เช่น บริษัทใหญ่ของไทยก็มีการกำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนเป้าหมายนี้อยู่ด้วย

ในฐานะที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินกิจการในไทย เราคิดว่าสิ่งสำคัญอย่างแรกคือการทำความเข้าใจความยั่งยื่นและนำมาปฏิบัติในกลุ่มบริษัทจนกลายเป็นระดับโลก ยิ่งไปกว่านั้นแนวโน้มทางสังคมและภูมิภาคมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างญี่ปุ่นและอาเซียน ไทย ความใจเย็น การเปิดใจยอมรับและมีความเป็นกลางเป็นสิ่งที่สำคัญ

บริษัทของเราซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในไทย ยังมีความคิดว่าสำนักงานใหญ่ระดับโลกและบริษัทสาขาจำเป็นต้องร่วมมือกันและเผยแพร่ข้อมูลด้านความยั่งยืนบนเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง