JAMTAT Official Website

เว็บไซต์ของ “JAMTAT” สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือกลญี่ปุ่นในไทยที่ใหญ่ที่สุด เราจัดทำเว็บไซต์ที่คำนึงถึงความอ่านง่าย เพื่อที่จะสื่อถึงข้อมูลของสมาคมได้เข้าใจง่าย และยังได้ออกแบบโลโก้พร้อมกับเว็บไซต์ใหม่ “ถ้าเป็นเรื่องคุณภาพแบบญี่ปุ่น ก็อยากจะอุทิศให้กับอุตสาหกรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลก” ด้วยความคิดนี้เอง เว็บไซต์จึงแสดงให้เห็นถึงความทันสมัยอยู่เสมอ โดยเพิ่มความละเอียดอ่อน ความปราณีต ซึ่งมี “ดอกซากุระ” เป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณความเป็นญี่ปุ่นลงไปด้วย

Release

Nov.2013

Country

THAILAND

Category

Web Site

SHARE