Japanese Chamber of Commerce, Bangkok [หอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ]

เราจัดทำเว็บไซต์ของหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ โดยเน้นในเรื่องการใช้งานระบบสมาชิกได้อย่างสะดวกสบาย รวมไปถึงการออกแบบ UI และระบบ โดยมีการออกแบบที่เรียบง่ายและทำให้รู้สึกถึงความเป็นกันเองในเวลาเดียวกัน

Release

May.2023

Client

Japanese Chamber of Commerce, Bangkok

Country

THAILAND

Category

Web Site

SHARE