เว็บไซต์ของ J-CROWN Co.,Ltd. บริษัทบัญชีในกรุงเทพฯที่ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีให้กับบริษัทญี่ปุ่นในไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทตรวจสอบบัญชีและฝ่ายวางแผนบริหารของบริษัทจดทะเบียนในญี่ปุ่นจะทำหน้าที่เป็นตัวแทน นอกจากด้านบัญชีและภาษีแล้ว ยังให้คำปรึกษาด้านการบริหารและช่วยเหลืองานที่มุ่งพัฒนามูลค่าให้กับองค์กรของลูกค้าอีกด้วย

Release

Jul.2017

Country

THAILAND

Category

Web Site

SHARE