IMPRESSION Inc.

จัดทำเว็บไซต์ของบริษัท Impression ที่ให้บริการวางแผน วิเคราะห์และนำเสนอแผนงานด้านธุรกิจ เราได้สร้างเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย โดยมีเนื้อหาธุรกิจและข้อมูลการรับสมัครงานเป็นเนื้อหาหลัก และยังใส่ตัวเคลื่อนไหวที่ส่วน Main Visual ทำให้งานเกิดความรู้สึกที่หลากหลาย สีที่ใช้เป็นสีฟ้า มีสีขาวเป็นหลัก

Release

Sep.2019

Client

IMPRESSION Inc.

Country

JAPAN

Category

Web Site

SHARE